ul. Wilcza 35/41 lokal nr 17 V p. 00-679 Warszawa

Standardy OPP INTEGRA

Standardy OPP INTEGRA

Zaufanie

W naszym Ośrodku pomoc udzielana jest w warunkach i na zasadach pełnej poufności.
Informacje, które są przez nas otrzymywane nie są przekazywane osobom trzecim. Osoby trzecie nie mogą otrzymać informacji o osobach, prowadzonych konsultacjach, terapii, poradnictwie lub jakiejkolwiek innej pomocy bez zgody osoby, której dotyczy pomoc.
Sposób w jaki przechowujemy dokumentacje uniemożliwia dostęp do niej osobom niepowołanym.
Psychologów, psychoterapeutów, doradców obowiązuje tajemnica zawodowa. W uzasadnionych przypadkach, jedynie na żądanie sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu mamy obowiązek przekazania informacji na temat prowadzonej sprawy.

Profesjonalizm

Członkowie Zespołu to profesjonaliści stale podnoszący swoje kwalifikacje poprzez specjalistyczne szkolenia, konferencje, sympozja i superwizje, a ich wykształcenie zgodne jest z wymogami Ministerstwa Zdrowia i Zarządzeniem Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
W naszym Ośrodku pracują również psychoterapeuci stażyści, uczestnicy szkolenia psychoterapeutycznego od drugiego roku. Ich praca objęta jest stałą opieką opiekuna stażu i obowiązkową superwizją.
Każdy pracownik naszego Ośrodka zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Ośrodka Pomocy Psychologicznej oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty SPCh.

Głębia

Nasz Ośrodek oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną uwzględniającą duchowy wymiar człowieka. Propagujemy pełen rozwój osoby ludzkiej, uwzględniający dążenie do zintegrowanego rozwoju psychicznego i duchowego oraz ochronę zdrowia psychicznego i duchowego osoby.
Klient w sposób otwarty może wnosić na sesjach tematykę związaną z Bogiem i przeżyciami religijnymi.
Pomoc realizowana jest zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i ma wymiar ekumeniczny.

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl

Poradnia INTEGRA dołączyła do Ośrodka Pomocy Psychologicznej "Bednarska".
www.bednarska.warszawa.pl